Esoteeriline vaade turbulentsetele aegadele

Elektri hind on laes, valitsus jahmerdab üksnes vana tankiga, mis võinuks olla kadunud juba 30. aasta eest. Kui üldse, sest sümbolväärtusega asjadesse on talletatud meie lugu. Pööranuks lihtsalt toru ida suunas… Suhtekorraldusmaailmas nimetetekse nähtust, kus olulise asjaga tegelemise asemel keerutatakse üles tolmu mingi emotsionaalselt laetud, aga väheolulise asjaga, spinniks (inglis keelest to spin – kerima). Neid spinne on koguaeg tehtud ja ikka selleks, et mass ei märkaks, mis nende nina all samal ajal toime pannakse.

Praegu pannakse toime teatavat sorti genotsiidi eesti rahva kallal. Mitte ainult, aga keskendun siin Eestile. Teisiti on raske nimetada inimeste toimetuleku kahandamise olukorda, milles praegu elame: vaesusesse surumine (kartell nimega elektribörs, kütuste hinnatõus, inflatsioon, väike- ja päriskontaktse ettevõtluse suretamine eelneva ja koroonameetmetega), vaimse tervise tapmine (jälle koroonameetmed, hirmutamine haiguste, sõdade ja kliimajuttudega), kultuurikeskkonna lammutamine (LGBTQ+ propaganda, massiline inimeste importimine, globalismiideede pealetung ja ainuõige narratiivi kehtestamine kogu peavoolu meediaruumis), looduskeskkonna hävitamine (metsade üleraie, rail baltic, massmürgitamine eufemistlikult nimetatud „taimetakaitsevahenditega”, monokultuuride viljelemine, vete tahtmatu(?) väetamine-mürgitamine), rünnak füüsilisele tervisele (glüfosaadid jm mürgid toidus, antibiootikumide ülekasutamine, ebavajalikud vaktsiinid, mugavustoidu kultiveerimine elava asemel). Nimekirja saab igaüks ise jätkata. Ent nähtava tunnistamisele lisaks tahaks küsida: milleks see kõik? Tark on alati küsida juurde: cui bono?

Ei tea, kas on kellelgi anda absoluutset tõde neile küsimustele? Pealegi on see kõik nii mitme-tasandiline, et kogu pildist arusaamise püüdesse võib ära uppuda. Kuid jagan üht sisekaemust, mis hiljutise rännaku käigus tekkis. Olgu kohe öeldud, et see taipamine seostub minu holistilise maailmapildiga, mis tajub kõike palju avaramalt, kui üksnes materialistlike juhuste ahelana. Seega lihtsat seletust, a la kõige põhjus on inimeste üldine ignorantsus ehk rumalus, ahnus ja soov olla tähtis ning vääramatu trend kulgeb lootusetusse entroopiasse, siit ei leia. Kuigi see ka pole täielikult vale. Leiab midagi, mis võiks seletada üht põhjuslikkuse tasandit holistilises vaimses maailmakäsituses.

Sellest tasandist ühele poole jääb igaühe isiklik tasand, mis on just tema jaoks kõige suurema tõe allikas ja milles lahendatakse asju alustades baasküsimusest: miks mina seda oma elus praegu kogeda saan? Teisele poole jääb kõrgeima printsiibi tasand, milles kõik on vaid jumalik mäng selleks, et kõiksus saaks iseend lõputuis variatsioonides kogeda. On tõenäoline, et nende vahel asub veel tasandeid. Tasandit, millest räägib järgnev, võiks määratleda kui Maa globaalset tasandit.

Selles tasandis on meil inimkond, kellest julgelt 98% spirituaalses mõttes magab. Neid juhib, et mitte öelda manipuleerib, enda huvides 1% esoteerilisi energeetilisi seaduspärasid tundev seltskond, kes juhindub samas madalatest vaimsetest standarditest. Madalatest tähendab siin kontekstis ego või varju juhitud madalenergeetilistest ehk tumedatest, deemonlikest kui soovite, väärtustest. Kuna suures plaanis on meil alati tasakaal, leidub veel üks kildkond – armastuses ja muudes kõrgema sageduse energiates elavad inimesed. Niiöelda ärganud või ärkamisel. Nemad tunnevad samuti esoteerilisi energeetilisi seadusi, ent ei rakenda neid ego, vaid kõrgemates huvides. Või nojah – idealistlikult. Tegelikkuses eksivad nad samuti ego salakavalaisse lõksudesse ja arendavad välja näiteks spirituaalseid egosid või satuvad varajatult tumedate jõudude meelevalda. Ometi suudavad need lõksud lõpuks läbi näha ja kasvavad neist välja tulles veelgi enam.

On ka võimalik, et need protsendid on kuidagi teisiti. Näiteks lisandub noile 1%-le eriti eredatele järgijaskond, kes on enam volatiilsed, kõikudes oma teekonnal rohkem. Kokku pakutakse nn päris tumedaid vahemikus 5-10% ja sama võrra võiks siis olla kõrgemavibratsioonilisi. Ma pole kindel, kes seda täpselt öelda oskaks? Seega on kõik osakaalud siin jutus spekulatiivsed. Igatahes, tunnetuslikult, ei saa Eesti rahvaarvu vaadates olla kuidagi võimalik, et ärkamise teel oleks meil nt 5% elanikkonnast. 5% oleks üle 66 tuhande inimese ehk nagu (Suur-)Pärnu ja Viljandi linnatäis kokku. Tundub ebareaalne, vaadates kui paljud huvituvad üldse mingil määral vaimsetest (ärkamise) teemadest või saavad asjadest sügavuti aru. Veendunult teaduslikus materjalismis istujad, isegi kui nad on ülikooliprofessorid või väljapaistvad loomeinimesed, päris kindlasti ei kuulu ärkavate hulka. Pigem võiks heledate (vahel kutsutud valguse-inimesteks) hulka Eestis tunnetuslikult oletada maksimum 6-10 tuhande piiresse ehk alla 1% elanikkonnast. Praegu.

Ometi see number pidevalt suureneb. Seda seostatakse tihti inimkonna üldise ärkamisega, teadlikuks saamisega. Piiravatest mustritest ja uskumustest väljaastumine tõstab ja avardab järjest nii üksikindiviidide, kui seeläbi kollektiivselt kogu inimkonna teadlikkust. Muidugi, oleme ju kõik ühendatud. Selle ärkamise massiliseks muutumisega seostatatakse inimkonna uue Kuldajastu tulekut, India müstitsismis Kali yuga ehk madalenergeetilise destruktiivse ajastu asendumist Satya yuga ehk pühitsetud kõrgvibratsioonilise ajastuga. See oleks midagi maise paradiisi taolist, kus inimkond elab tõeliselt vabana, samas teisi ja loodust kahjustamata, imelises õitsengus. Jättes kõrvale seni kehtinud paradigma, kus areng on käinud piltlikult läbi paistes lõuapärade ehk kannatuste kaudu, peab see tähendama midagi täiesti teisekvaliteedilist. Sest elu ei jää kunagi seisma. Kliimaks on seni ka loodusteaduses vaid teoreetiline kontseptsioon. Aimu uuest paradigmast annab juba täna paljudele kättesaadav areng mitte läbi kannatuste, vaid läbi „ahaa!”-de, läbi insaitide ehk sisekaemuste.

On taas erinevaid hinnanguid, kui suure hulga inimeste ärkamine on küllaldane, et see ajastu või paradigmamuutus inimkonnale tekiks. Üldiselt öeldakse, et selleks on vaja mingi kriitiline hulk, millest alates see kandub enamikele ja muutub peatamatuks. Arvestades loodusteadusest tuntud kriitilise massi teooriat, mis nii kenasti on väljendatud 100-nda ahvi efektina, võib seda hinnata täiesti tõepäraseks. Hiljuti kuulsin ühelt vaimselt õpetajalt, et inimkonna totaalseks ärkamiseks vajalik hulk olevat 10% ärganuid. Teadus on siinkohal isegi optimistlikum. Harvardi professor Erica Chenoweth, kes on uurinud 20. sajandi poliitilisi võimupöördeid, näitab oma 2011. aastal välja antud raamatus, et ühiskonnad, milles vähemalt 3,5% inimesi on kaasatud vägivallatutesse protestidesse, muudab päris kindlasti oma suunda. Vägivaldsed protestid olid tema andmetel muutuste loomised muide üle kahe korra vähemefektiivsed. Uuringusse oli lülitatud muuhulgas Eesti Laulev Revolutsioon. Võttes need numbrid aluseks, oleme võib-olla tõesti jõudsalt Kuldajastu poole teel. Vähemalt osades maades. Hiina tundub selles kontekstis eriliselt lootusetu. Eesti mitte. Venemaa võib näida kui kurjus ise, kuid arvuliselt olen rahvusvahelistel retriitidel kohanud ühe rahvuse esindajana kõige enam just venelasi. Kas see on vastukaaluks sealsele pimedusele või on selle taga midagi muud, ei tea hetkel öelda.

Tuleme nüüd selle juurde, miks toimub avalik-varjatud genotsiid ja kellele see on kasulik? Püüdes mitte liiga põhjalikus minna (selle kohta on leitav tuhendeid lehekülgi materjale), piirdun lihtsate osundustega. Tuleb vaadata seltskonna poole, kelle huvides ei ole, et inimkond ärkaks. Seltskond, kes kontrollib suurimaid rahavooge ja ulatuslikumaid loodus- (eriti nafta-) ressursse. Kes võidab sõdadest. Kellele on kasulik inimeste põdur tervis, sest siis saab neile müüa ravimeid; kellele on kasulikud hirmunud, ärevuses ja ebakindlad inimesed, sest siis saab neile müüa veel ravimeid, aga samuti vaktsiine ja kindlustusi. Kellele on kasulik, kui inimesi saab kontrollida läbi konksude nagu virtuaalne raha, kuldsete käeraudadena kasutatav tingimusteta põhisissetulek ja hüvitised-kompensatsioonid-abifondid (ehk tasuta raha). Kes õhutavad omandi puudumist (rendi ja kui sa meile ei meeldi, saame su ilma jätta). Kui inimesed on hädas oma probleemidega, siis neil pole aega tegeleda kõrgemate ideaalidega, neil pole jaksu, et valida oma teed, mis ei kattuks ettesöödetavate ideaalide ja narratiiviga. Kontroll on vajalik, et teisitimõtlejaid kergelt välja noppida ja tasalülitada. Selle kõige abil saab hoida inimesi lõas, orjadena, kes peavad rabama tööd, et teenitud palgaga osta asju, mis seda seltskonda heal järjel hoiab.

Võib-olla, ainult võib-olla ongi neile kasulikum liiga paljupealiseks kasvanud inimkonda natuke harvendada, mõni % maha suretades (mingis kontekstis on kodanik „Villu Väravad” öelnud, et vaktsiinidega saaks vähendada inimkonda ehk 10-15%). Sest tumedaile jõuab kohale, et Maa ressursid on piiratud ja kui iga hiinlane ja aafrikalne hakkab good life’i tahtma nagu ameerikas, on vaja varumaakerasid tükki viis. Pealegi – kui osad surevad, paneb see ülejäänud veel enam hirmu tundma ja kergemini alluma. Mida raskem inimesel on ja mida paremini ta on kontrollitav, seda kuulekam ta on. Võib viriseda ja vingerdada, olla frustreernud, aga ei pääse sinder kuhugi. Sest tal on liiga palju kaotada! Kuid kas on?

Mis juhtub, kui inimene saab teadlikuks, astub maatriksist välja, iseseisvub ja võtab oma väe tagasi? Varju hirmukoloss kukub kokku. Nende endi good life, mis seisneb orjadel enda kanda laskmises, hävib. Siin tasub ehk teha üks viide sellele, et hirmul ja ahnusel põhinev elumudel saab olla üksnes väga madalatel sagedustel baseeruv. Need madalad ei kannata välja armastust, tänulikkust, kaastunnet ja teisi kõrgemaid sagedusi. Viimased on kui jumalik tuli, mis põletab, transformeerides ja muutes kõik valguseks. Valus tuli, kui sa ise oled vedel nagu nafta.

Ent sellest palju olulisem on, mis juhtub inimese endaga. Kujutlege, kui naudite kõike oma päevas, oma teekonnal; kui miski ei suuda teid pidurdada ja olete vaba looma mida iganes, mida teie geeniuse kõrgem maitse teile ette annab, eufooriliselt, tänulikult! Olles armastuses, ei loo te kunagi midagi destruktiivset, kannatusi tekitavat. Vastupidi, teie looming avardab, toob transformatsiooni, vaimustust, elevust. See on täis ehedust nagu te ise, kes te võite elada täiesti iseendana, maskideta, väljendada enda jumalikku olemust. Ja teil on olemas kõik. Ei, see pole igav, sest loomine tuleb lõppematust allikast, on koguaeg uus ja värske. Isegi lihtsad tegevused, ilmselt on ikkagi vaja kütta ahju ja valmistada süüa, muutuvad maagiliseks ja ilusaks ja mis kõige tähtsam – vabalt valituiks, mitte kurnavaks paratamatuseks. Kõik oleks nagu sama, aga mitte miski pole endine. Sest teie olete vaba ja vabalt muutuv. Alati uus.

Lugesin Kristjan Järvi hiljutisest intervjuust Rudolf Steineri ütlust, et inimkonna teadvuse muutus selle tsivilisatsiooni ajal saab tegeliku alguse Kalevala aladest. Steineri kaardil olla Kalevala ala läinud üle Eesti, mitte Soome. Pannes nüüd üks ja üks kokku saame järgneva pildi: inimkond ärkab ja selle epitsenter on Eesti. Siit saab alguse laine, mis muudab inimkonna teadvuse paradigmat jäädavalt. Ehk just siin, selles ida-lääne tegelikul piiril asuvas ja muutustele altis ning kergesti suureks skaleeritavate omadustega maanurgas (meenutame, kasvõi digitaliseerimise kiirust, eksole), on väga head eeldused, et 3,5 või 10% jõuab oma arengus uuele tasandile. See oleks nagu väikest sorti tuumaplahvatus, mis sellele järgneb ja üks riik teise järel võtaks siit tuld. Tumedate, globalistide õudusunenägu, mis tuleb, nii kuidas vähegi võimalik, ent ikkagi demokraatiat mängides (mulje, seltsimehed!), lämmatada! Kui see neil õnnestub ja Eesti ei ärka, jääb suur protsess kogu maailmas tulemata ja varju deemonipidu jätkub teadamata aja umbes sellisena, nagu Orwell seda 1948. aastal ette nägi.

Just selle 3,5% või 10% ärkamise vältimiseks on head kõik vahendid. Kurnata inimesed ära tervise- ja olmeprobleemidega. Lõigata nad ära oma juurtest, sest ilmselgelt peab midagi olema neis, miks muidu just Eesti? Kindlam on nihutada kõik globalismi usku. Veel üks nutikas viis on suurendada väheteadliku rahva massi – sellega ju ärksate % langeb kohe. Üritati globaalse põgenikekriisiga noorte moslemimeeste, kui eriti teistsugusevaenulike abil. Ei läinud läbi. Oli see EKRE, kes blokeeris või eestlaste ja siinsete rahvaste loomulik umbusk mustade suhtes, kes teab. Ent Ukraina, hoplaa! Lähedane paljukannatanud rahvas ühisest sotsialismiikkest. Palun, uksed avanesid kohe ja usinamad käisid toomas oma isklikke päästetuid (tihti venelasi ukrainlase nahas). Pagan teab, mis süütunnet kompenseerides või indulgentsi lootes.

Kui mu insait on tõene, tähendab see ühtlasi, et mingit sõda seekord Eestis ei tule. Sellega ei saa globalistid, kelle käsi on sees mõlemal pool slaavirahvaste rindejoont, riskida. Sõjas hukkuks eelkõige mass. Mida kõrgema teadvusega on inimene, seda vähem tõenäoline on tema üldse sõjakeerisesse sattumine. Alustades kasvõi hirmu puudumisest, mis sellise ohu saaks üldse tema hoovile isiklikus plaanis tuua. Seega oleks sõja puhul „probleem” võimendatud. Ärkajate kontsentratsioon Eestis kasvaks veelgi kiiremini. Püüdes sõjaga ärkamist maha suruda, laseksid globalistid endile ise jalga. Niisiis tuleb leida teisi vahendeid. Sõjaga hirmutamine võiks seejuures toimida küll. Alati ju on toiminud.

Kuidas kogu see ajalooline vaatemäng end tegelikkuses lahti rullib, osad meist kindlasti näevad. On neid, kes usuvad, et valgus on juba võitnud ja inimkonna ärkamine on ette määratud ning kõrgemalt poolt toetatud. Varjujüngrid ei paista siiski ise kuidagi seda moodi välja, et kergelt loobuks. Ent on ka öeldud, et kõik see hullumeelsus, mis praegu toimub, on nende agoonia, viimane meeleheitlik katse oma nahka päästa. Isegi kui see on nii, ei peaks me end sellest uinutada laskma, vaid oma teed ikka edasi käima. Nii, nagu sisemine kompass meid juhib.

Eelnevas sisaldub Maa globaaltasandi vaatest lähtuv esoteeriline vastus küsimustele, mis toimub ja milleks? On enam kui tõenäoline, et siin on kihte ja seoseid enam, kui see lühike sissevaade tuua sai. Ent võtkem seda kui üht võimalikkust, samas mitte jäädes sellessegi kinni. Sest alati säilib šanss, et see kõik on lihtsalt ulmefantaasia, mis püüab elu näidata põnevamana, kui see oma profaansuses ja proosalisuses tegelikult on. Olen hea meelega valmis neil teemadel huvitatuiga arutlema ja eri vaatenurki läbi tunnetama. On ju põnev natukenegi piiluda kardina taha ja treenida oma mõistmise ning ettenägemise võimet.


Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s